Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

By A Mystery Man Writer
Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?
Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

Toyota U0129 Lost Communication With Brake System Control Module

Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

U0111 Lost Communication with Battery Energy Management Module A

Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

NTWRK Exclusive SR_A 1000% Be@rbrick by Samuel Ross x Medicom Toy

Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

Toyota U0129 Lost Communication With Brake System Control Module

Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

U0141 Lost Communication With BCM A

Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

U0141 Lost communication with IPM (FCM/TIPM) - Obd2-code

Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

Be@rbrick Bearbrick หมีอิฐ The O.C. Key chain by PEPSI NEX x

Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

BE@RBRICK 1000% C-3PO (TM) THE FORCE AWAKENS Ver.

OVERVIEW × BE@RBRICK●Height: approximately 70mm/280mm●Weight:1200g● Benjamin Grant, an artist / photographer who curates and arranges satellite images

Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

BE@RBRICK Benjamin Grant「OVERVIEW」 LISSE 100% & 400%

Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

U0141 Lost Communication With BCM A

NN07 X BE@RBRICK är täckt i klassisk NN07 marinblå färg och kommer i 100 %- och 400 %-set.

Thú chơi Bearbrick tiền tỷ độc nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

NN07 x Bearbrick